OBOWIAZEK INFORMACYJNY 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego z siedzibą w Warszawie przy Dominikańskiej 2, 02-741 Warszawa, NIP 5213062708, e-mail: [email protected] (dalej Klasztor)
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) oraz art. 7 ust 1 2 dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych w Kościele Katolickim (Dekret);
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Klasztorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, oraz prawa kanonicznego - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 7 ust 1 3 Dekretu;
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Klasztoru polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 7 ust 1 6 Dekretu).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Zakonu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów, usługi prawne,
  3. operatorom pocztowym i kurierom,
  4. bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności,
  5. Polskiej Prowincji Dominikanów,
  6. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym prawa kanonicznego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.